Priser og betingelser

Vi benytter standard oppdragsbekreftelser som er vedlagt i PDF.

Våre priser er i utgangspunktet som følger:

Alle timepriser er eks. mva.

Forretningsjuridisk bistand

  • kr 1.900 – 2.500 pr. time for partner
  • kr 1.700 – 2.200 pr. time for ansatt advokat
  • kr 1.500 – 2.000 pr. time for fullmektig

Bistand til privatpersoner

  • kr 1.700 – 2.100 pr. time for partner
  • kr 1.400 – 1.900 pr. time for ansatt advokat
  • kr 1.300 – 1.700 pr. time for fullmektig

Offentlige salærer i henhold til salærsatsen

i salærinstruksen, p.t. kr 995,- pr. time

Stykkpriser eks. mva (for enkle oppdrag uten særskilte ekstraordinære problemstillinger):

Testament kr 4.000,-
Ektepakt kr 3.500,-
Samboerkontrakt kr 3.500,-
Søknad om separasjon og skilsmisse kr 3.500,-

Stykkprisen gjelder for enkle ordinære oppdrag uten spesielle juridiske eller faktiske problemer, og forutsettes utført i løpet av 2 timer inkl. konsultasjonstid, kontroll av juridiske problemstillinger, utfylling av dokumenter, ekspedisjoner m.v. Kreves undersøkelser ut over det som opplyses/dokumenteres under første konsultasjon, regnes timesats for medgått tid.

Advokatene vil i så fall kunne oppgi hva slags timepris som skal benyttes innenfor rammen av de generelle timepriser nevnt over.