Entrepriserett

Lovgiver har de senere år etablert et sterkt forbrukervern ved oppføring av boliger, gjennom ufravikelige regler som oppstiller minimumskrav til risiko- og ansvarsfordeling.

Mellom profesjonelle aktører er det derimot avtalefrihet. For likevel å sikre en forutsigbar og effektiv kontraktsregulering, har representative bransjeorganisasjoner søkt standardisering gjennom å fremforhandle balanserte standardvilkår (NS – Norsk Standard) for ulike kontraktssituasjoner.

Kvaliteten på standardene har gjennomgående vært høy med den konsekvens at de har fått anerkjennelse, praktisk bruk og stor utbredelse. Gjennom praksis er det derfor etablert normer og krav også mellom profesjonelle.

Generelt er det store verdier involvert, hvilket stiller krav til forståelse og kvalitet i vurderingene. Selv om kontraktstandardene gir et rammeverk som hensyntar de fleste situasjoner og spørsmål som regelmessig vil oppstå ved gjennomføringen av en entreprise, så krever reglene tolking og skjønn.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår ulike interesser og aktører på området. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen få relevante temaer.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet, kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.