Kommunal- og forvaltningsrett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske
temaer på ulike rettsområder. I denne utgaven presenterer vi artikler om kommunal- og forvaltningsrett.

I Norge står fellesskapsløsninger sterkt, og det offentlige ivaretar befolkningen fra vugge til grav. Dette
skjer ved at offentlige organer fordeler rettigheter og byrder på vegne av fellesskapet. Tilliten til at dette
systemet er godt organisert og velfungerende, er viktig. Forvaltningssystemet er derfor bygget opp
med krav om demokratisk kontroll fra folkevalgte politikere. Videre stilles det strenge krav til hvordan
beslutninger blir til. Dette skjer gjennom strenge og forutsigbare saksbehandlingsregler som blant annet
sørger for partsrettigheter som innsyn, habilitet, begrunnelser, klagerett og eventuell rettslig prøving.
Reglene er universelle og gjelder all utøvelse av offentlig myndighet, både der det offentlige opptrer
som næringsutvikler og bedriftseier, og der det offentlige foretar alvorlige inngrep overfor enkeltpersoner,
for eksempel innen barnevernet. Forståelsen og bruken av reglene i de konkrete sakene kan
derfor være komplisert og krevende, spesielt når kryssende hensyn må avveies og det må foretas et
faglig begrunnet skjønn.

I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse på rettsforhold om utøvelse av
forvaltningsmyndighet. Mange av våre advokater rådgir kommuner og andre offentlige organer. Andre
bistår de private parter som enten vil orientere seg, vil søke om, eller har innsigelser til forvaltningens
prosesser og beslutninger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som
benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og
kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt
kontaktes for mer informasjon.